yığışmaq

yığışmaq
f.
1. Bir yerə toplanmaq, yığılmaq, cəmləşmək, toplaşmaq. Əhali meydana yığışdı. – <Qız evində> parça biçməyə hər iki quda ailə öz möhtərəm arvad qohumlarını dəvət edib yığışarlar. R. Ə.. Bütün Təbriz <nümayişçilərin> tamaşalarına yığışmışdı. M. S. O..
2. Bir yerə getmək, yola çıxmaq üçün hazırlıq görmək, şeylərini qablaşdırıb hazır olmaq. Yığışın, sabah gedirik. // Hazırlaşmaq. <Pəri xanım:> Ay Sona! Neçə vaxtdır ha yığışıram, bircə səni görməyə gəlim. Ə. H.. // Bir yerdən başqa yerə köçüb getmək. <Hacı Sultan> artıq Şamaxı yolunda qalmaq istəmədi. Oradan yığışıb dəniz qırağında ticarət kontoru açdı. S. H..
3. Büzüşmək, bürüşmək. Yarməmmədin üzgözü yığışdı, turşudu, tez cibindən əzik-üzük və çirkli ağ yaylığı çıxarıb ovcunda sıxdı və üzünə tutub asqırdı. M. İ.. // Ba x yığılmaq 2-ci mənada.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • yığışma — «Yığışmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzülmək — f. 1. Yığışmaq, qırışmaq, büzük hala düşmək. <Qızın> qaşlarının qovuşduğunu, dodaqlarının, büzüldüyünü . . görürdüm. M. S. O.. 2. Sığınıb durmaq, yazıq yazıq durmaq (oturmaq), susmaq, dinməmək. Ata ümmid ilə baxar uşağa; Büzülübdür anası… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrə — is. 1. Çevrə, dairə. Təkərin dövrəsi. 2. Ətraf, həndəvər, yan; bir şeyin dışarıdan və ya içəridən dörd tərəfi. Dağın dövrəsi. – <Bəhram Saraya:> Sən mənim şəmimsən və mən pərvanə kimi daima dövrəndə fırlanmağa hazıram. C. C.. Binanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gələşmağ — (Dərbənd) toydan əvvəl məsləhətləşmək, məsləhət üçün yığışmaq. – İmnəti Əhəd patşaha gələşmağçin cama:tı çağırdılar; – Gələşmağdan so:ra gəlin görmağa gitədilər bizdə, so:ra paltar gitədi, unnan so:ra toya hazırraşadılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • baş-başa — z. Bir yerdə, yan yana, bir birinə sıxılaraq. Baş başa durmaq – bax baş başa vermək 3 və 4 cü mənalarda. Baş başa gəlmək – üz üzə gəlmək, rastlaşmaq. Usta yarı yol getməmişdi, bir ayrı kişi ilə baş başa verib toqquşdular və ikisi də üzlərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birikmək — f. Yavaş yavaş yığışmaq, toplanmaq. Sanki Nərimanın sözləri onun təsəvvüründə birikib qalan dumanları dağıdırdı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzüşmək — f. 1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O.. 2. Ütüsü və hamarlığı pozulub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəm — is. <ər.> 1. Bir şeyin ümumi sayı, miqdarı, toplusu. Cəm etmək (eləmək) – toplamaq, yığmaq. Xülasə, yoldaşlarımı bir yerə cəm elədim və ağdamlılar kimi başladıq hesab görməyə. C. M.. Azacıq məvacibə qənaət edən muzdur öz boğazından qəpik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daraşmaq — f. Bir şeyin üzərinə doluşmaq, toplaşmaq, yığışmaq; qonmaq. Qarışqalar mürəbbəyə daraşır. – Sürüyə qurd daraşınca, Qızıl onlarla boğuşa boğuşa sürünü bu iki təpənin arasına qədər gətirib soxmuşdu. A. Ş.. . . Sanki bunlar – bal arısı kimi tarlaya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doluşmaq — qarş. Kütləvi halda bir yerə dolmaq, daxil olmaq, girmək, gəlib yığılmaq. Tamaşaçılar zala doluşdular. – Yaxındakı evlərdən qadınlar, çocuqlar Rizvanın həyətinə doluşmuşdu. S. H.. Məktəblilər dəstədəstə; Doluşdu dərs otağına. M. D.. // Yığışmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”